ภาษาซี


 

แนะนำวีดีโอทั้งหมด

เกี่ยวกับวีดีโอชุดนี้

 

ดาวโหลดเครื่องมือ

ดาวโหลดและติดตั้งคอมไพเลอร์ และเครื่องมือที่จำเป็น Cygwin และ Eclipse

 

การสร้างโปรเจก / debuging

เรียนรู้วิธีการสร้างโปรเจกใน Eclipse การตั้งค่าที่อยู่ของคอมไพเลอร์ วิธีแก้ปัญหาโปรแกรมรันไม่ได้ และการหาข้อผิดพลาด

 

โปรแกรมแรก

เขียนโปรแกรมแรก และความหมายของแต่ละบรรทัด แต่ละตัวอักษร

 

ตัวอย่าง GUI อย่างง่าย

การเขียนโปรแกรมแบบ GUI ด้วยภาษาซี โดยใช้ window.h

 

ส่วนประกอบของโปรแกรม

function , comment , block, statement

 

โครงสร้างแรมพื้นฐาน

เข้าใจโครงสร้างของหน่วยความจำหลัก (Ram) ช่วยให้เข้าใจภาษาซีได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

ชนิดตัวเลข

ชนิดของตัวเลขที่ใช้ในภาษาซี ( Primitive Data-Type )

 

ขนาดข้อมูลตัวเลข

ขนาดและข้อจำกัดของข้อมูลชนิดตัวเลข

 

การประกาศตัวแปร

การสร้างตัวแปร และการใช้ typedef

 

การประกาศค่าคงที่

การใช้ const กับ #define

 

Statement VS Expression

ความแตกต่างระหว่าง statement กับ expression

 

เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

การบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลข Mathematic operators

 

Precedence Operator

ลำดับศักดิ์ของเครื่องหมาย

 

if – else กับ เครื่องหมายความสัมพันธ์

การเขียนโปรแกรมแบบระบุเงื่อนไข ให้ทำงานตามที่ตั้งไว้

 

เครื่องหมายตรรกะ

การทดสอบนิพจน์ Logical operator

 

Compound, Comma ,Conditional Statement

การรวมเครื่องหมายเข้าด้วยกัน และตารางสรุปเครื่องหมายทั้งหมด

 

ฟังก์ชั่น

รายละเอียดฟังก์ชั่นตั่งแต่เริ่มต้น

 

Recursion

การเขียนฟังก์ชั่นแบบให้มันเรียกตัวมันเอง

 

Mergesort Demo

ตัวอย่างการเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้เทคนิก Mergesort

 

อาเรย์ เบื้องต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับอาเรย์พื้นฐาน

 

for loop

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ โดยใช้ for loop

 

while loop

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ โดยใช้ while loop

 

do – while loop

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ โดยใช้ do - while loop ( exit control loop)

 

scanf , printf, การรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน

เข้าใจการทำงานของ printf และ scanf

 

อาเรย์ , multidimensional array

อาเรย์ต่อ และการสร้างอาเรย์แบบ 2 มิติ หรือตาราง

 

พอร์ยเตอร์ 1

Pointer การทำงานในระดับที่อยู่ของตัวแปร

 

ตัวอย่างพอร์ตเตอร์ 1

การสลับค่าของ 2 ตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชั่น และพอร์เตอร์ การส่งผ่านพอร์ยเตอร์ให้ฟังก์ชั่น

 

บวกลบพอร์ยเตอร์ กับอาเรย์

เข้าใจความหมายของการบวกลบพอร์ยเตอร์. Pointer increment , Pointer decrement

 

การผ่านอาเรย์ให้ฟังก์ชั่น แบบพอร์ยเตอร์

อธิบายเรื่องพอร์เตอร์ของอาเรย์ และการใช้งาน

 

ตัวอักษร และข้อความ

รหัส ASCII การแสดงข้อความและตัวอักษร

 

ข้อความแบบไดนามิก

การขอหน่วยความจำจากระบบปฏิบัติการ โดยใช้ฟังก์ชั่น malloc

 

พิมเขียวข้อมูล ( structure )

การสร้างโครงสร้างข้อมูลตามที่ต้องการ

 

พิมเขียวข้อมูล อาเรย์ typedef

tyedef สำหรับ structure และการประกาศอาเรย์ของ structure

 

พิมเขียวข้อมูล กับพอร์ยเตอร์ ( ตัวอย่าง link list )

แนะนำ Link list อย่างง่าย

 

ยูเนี่ยน และการใช้งาน ( Union and Application )

อีกรูปแบบหนึ่งของ structure โดยการใช้หน่วยความจำแบบประหยัดที่สุด

 

ขอบเขตของตัวแปร

Variable Scope , Local variable , Global variable

 

break , continue

การออกจากการวนซ้ำตามที่กำหนด และการหยุดการทำซ้ำในบางกรณี

 

switch – case

อีกรูปแบบหนึ่งของการใช้ if-else หลายๆต่อ

 

พอร์ยเตอร์ กับ พอร์ยเตอร์

ความเข้าใจเบื้อต้นก่อนที่จะเข้าใจพอร์ยเตอร์ของอาเรย์สองมิติ

 

พอร์ยเตอร์กับอาเรย์สองมิติ

ความแตกต่างระหว่างอาเรย์ของพอร์ยเตอร์ กับ พอร์ยเตอร์ของอาเรย์

 

พอยร์เตอร์เรียกฟังก์ชั่น ( pointer to function )

การเรียกใช้ฟังก์ชั่นแบบไดนามิก

 

ไฟล์เบื้องต้น (การอ่านไฟล์)

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์

 

การเขียนข้อมูลลงไฟล์

การใช้ fprintf และ fscanf

 

บัพเฟอร์ของไฟล์

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบัพเฟอร์ การเขียนข้อมูลลงดิสก์จริงๆ

 

การบันทึกไฟล์แบบไบนารี่โหมด

การใช้ฟังก์ชั่น fread , fwrite และการทำงานในแบบ Binary mode

 

การใช้ไฟล์ random access เบื้องต้น

การใช้ฟังก์ชั่น ftell

 

การใช้ไฟล์ random access

การใช้ฟังก์ชั่น fseek

 

การจัดการไฟล์ (ไม่มีซอสโค๊ด)

การลบไฟล์ เปลี่ยชื่อไฟล์ ในเครื่อง ด้วยภาษาซี

 

การ copy ไฟล์

ไลบรารี่ไม่ได้เตรียมฟังก์ชั่น copy ไฟล์ไว้ให้ วิธีสร้างฟังก์ชั่น copy ไฟล์ ด้วยตัวคุณเอง

 

String กับ <string.h>

การใช้ฟังก์ชั่นของ string พื้นฐาน

 

ค้นหาข้อความ

การใช้ฟังก์ชั่นค้นหาข้อความใน string.h ทั้งหมด 6 ฟังก์ชั่น

 

เปลี่ยนข้อความตัวเลขให้เป็นตัวเลข

การใช้ atoi และ atof

 

วิเคราะห์อักษร

ตรวจสอบและวิเคราห์ชนิดต่างๆของตัวอักษร

 

Quick sort กับ Binary search

การเรียงลำดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชั่น qsort และ bsearch

 

การขอหน่วยความจำเพิ่ม realloc

ขยายพื้นที่ของหน่วยความจำให้โปรแกรมแบบไดนามิก

 

การปลดหน่วยความจำ ( free )

ป้องกันหน่วยความจำรั่ว memory leak

 

memset memmove memcpy

ตั้งค่าอาเรย์ของตัวอักษรในระดับหน่วยความจำ

 

ดูจบแล้วยังไงต่อดี

ทุกจุดสิ้นสุด คือจุดเริ่มต้นเสมอ